főoldal kapcsolat oldaltérkép
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÜVEGZSEB
BEJELENTÉSEK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 382 jármű szerepel az adatbázisban.

JKF Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy lehetőségünk legyen tájékoztatni legfrissebb információinkról.
Kérjük, adja meg e-mail címét:

E-mail címe:

feliratkozás
leliratkozás 
Elszállítás
2013-10-23 10:04:21

2010. augusztus 01-től a lezárult közbeszerzési eljárásnak megfelelően a Józsefváros területén szabálytalanul elhelyezett gépkocsikat új helyszínre, a Budaörsi repülőtér melletti tároló telephelyre szállítják. A szállítással megbízott vállalkozás az ATC Aircom Kft. http://www.atc-automentes.hu/

Jogorvoslat, fellebbezés
2017-10-10 11:23:18

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet fogadja az e-mail útján elküldött dokumentumokat is, amennyiben azok a küldő ügyfél valós email címének felhasználásával kerültek aláírásra.


2016.07.08. 11:44:51

TÁJÉKOZTATÓ

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos

hatósági eljárásról

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016.(VI.02.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: a Rendelet).

Az önkormányzati hatósági ügy hatáskör gyakorlója: Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Területi hatály: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe

A Rendelet rendelkezéseit minden 14. életévét betöltött természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben kell alkalmazni, aki (amely) cselekményével, mulasztásával, egyéb magatartásával megsérti a közösségi együttélésnek a Rendeletben meghatározott alapvető szabályait.

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás, az a magatartás (tevés vagy mulasztás), amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, továbbá amelyet magasabb szintű jogszabály nem rendel büntetni, de sérti a kerület közrendjét, lakókörnyezetét, köztisztaságát, településképét, egyéb értékeit, a közösségi együttélés egyéb helyi normáit. A Rendeletben rögzített szabályszegések esetében a rendelet szankcionálja egyrészt a hatályban lévő helyi rendeletekben megfogalmazott tiltásokat, másrészt pedig azon szabályszegéseket, amelyek a helyben élő vagy itt tartózkodó lakosság életminősége, érdeke szempontjából jelentőséggel bírnak.

A közösségi együttélés alapvető szabályát sértő magatartás miatt folytatott közigazgatási hatósági eljárás kizárólag hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy hatóság észlelése, ezen belül a Közterület-felügyeleti Ügyosztály közterület-felügyelőinek észlelése alapján.

 

A bejelentés tartalmazza:

§  a bejelentő nevét és elérhetőségét;

§  a szabályszegő adatai (neve, címe /székhelye)

§  a helyszín pontos meghatározását;

§  a cselekmény időpontja

§  a cselekmény körülményének pontos leírása

§  a bizonyítási eszközök megjelölését (pl. tanúk nevét, címét);

§  a bizonyítékok csatolását (pl. fotók).

 

A Rendelet szerinti hatósági eljárás

a)      a közösségi együttélés alapvető szabályát sértő cselekmény elkövetésétől, a hatóság tudomására jutásától,

b)      mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c)      jogellenes állapot fenntartásával történő megvalósítás esetén a közösségi együttélés alapvető szabályát sértő állapot fennállása alatt vagy annak megszüntetésétől

számított 30 napon belül indítható.

A hatósági eljárás hivatalból indul, illetékmentes.

A hatósági eljárás határideje: 21 nap

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok

§  Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet 

§  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

§  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

§  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Ppt.)

 

Szankció

§  közigazgatási bírság (maximális mértéke tényállásonként és jogalanyonként eltérő)

§  helyszíni bírság (maximális mértéke: 50.000 Ft)

 

Közigazgatási bírság kiszabására a jegyző, a helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyeleti Ügyosztály közterület-felügyelője jogosult.

A közösségi együttélés alapvető szabályát sértő magatartás jogkövetkezményeként közigazgatási bírság kiszabása helyett az eset összes körülményeire figyelemmel figyelmeztetés alkalmazható.

 

A kiszabott közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot az erről hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

 

Jogorvoslat

A határozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Közigazgatási bírságot kiszabó határozat ellen fellebbezésnek a vonatkozó szabályozások alapján - a 2014. január 1. után indult  eljárásokban -  nincs helye.

 

A határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással -  a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) címzett, de a Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzőjéhez (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) előterjesztett keresettel lehet kérni. A bírósági felülvizsgálat eljárás illetéke 30 000 Ft.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.

 

 

Végrehajtás

§  közérdekű munka – természetes személyek esetében

(Közérdekű munka végrehajtása során a Ket. rendelkezéseit, az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól szóló 40/2013.(XII. 31.) KIM rendeletet és a Szabs. tv. 142.§ (4), (6) bekezdéseit, 144. § (4)-(6), (8) bekezdéseit, 144/A §-át kell alkalmazni.)

§  adók módjára történő behajtás (munkabérből letiltás, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtása)

 

Fizetési kedvezmény

A fizetési kedvezmény (részletekben történő teljesítés vagy halasztás) a Ket. 74.§-a alapján kérelmezhető.

 


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Zöld számunk (0-24): 06 (80) 204-618