f�oldal kapcsolat oldalt�rk�p
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁS
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 674 jármű szerepel az adatbázisban.

 

2014.07.28. 10:54:40

JKFVSZ

Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok:


• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
• a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• a nemzeti vagyonról szól 2011. évi CXCVI. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
• az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
• a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

• 1977. évi 22. törvényerejű rendelet a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről

• 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
• a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr)
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
• 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 
• az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet
• a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
• az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
• 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
• a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
• 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

• 27/2014. (III. 31.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
• 21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről 
• 86/2012. (XII.28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 
• 65/2012. (XII.13.) BM rendelet az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről
• 68/2012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
• 22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
• 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló
• 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
• 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról
• 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről
• 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
• 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
• 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

• 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
• 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
• 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről
• 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról
• 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról
• 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról
• 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcélú zöldterületekről
• 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet a középületek és közterületek fellobogózásáról


• 6/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet a piacokról
• 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet a józsefvárosi természeti környezet védelméről
• 46/2013. (XI.01.) önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről
• 24/2009. (V.21.) önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és használatának rendjéről
• 62/2007. (XI. 13.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról
• 57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelet a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról
• 42/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Z�ld sz�munk (0-24): 06 (80) 204-618